• مصطفی محفوظی

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول فهرست نویسی با همکاری کتابخانه حضرت معصومه و شرکت پارس آذرخش در شهر قم برگزار شد.

گزارش تصویری کوتاه آن را مشاهده می کنید.