مقاله مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس وآذرخش از منظر بازیابی اطلاعات، نوشته فرزانه محمدی ارسی، دکتر نرگس نشاط و دکتر مهدی علیپور حافظی با هدف شناسایی قابلیت های نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات می‎باشد.
این پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روشهای تحلیل محتوا و روشهای پیمایشی- مقایسه‌ای، استفاده شده است. به همین منظور، با استفاده از سیاهه وارسی ۸۱ گویه‌ای برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش وضعیت نرم‌افزارهای دیجیتالی در ۵ شاخص قابلیت جستجو و مرور، فرمول‌بندی جستجو، امکان انواع جستجو، ویژگی نمایش و استانداردهای بازیابی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل و تک نمونه‌ای در نرم‌افزار  Spss استفاده شده است.
یافته ها حاکی از آن است که از نظر بازیابی اطلاعات، نرم افزار کتابخانه دیجیتالی آذرخش  ۸۳/۳۷  و نرم‌افزار دیجیتالی پاپیروس ۶۰/۴  درصد میزان تحقق داشته‌اند. نرم‌افزار دیجیتالی آذرخش از نظر بازیابی اطلاعات در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به نرم‌افزار دیجتالی پاپیروس قرار دارد.
کلیدواژه ها: مطالعه مقایسه‌ای، کتابخانهه دیجیتالی، نرم‌افزار آذرخش، نرم‌افزارپاپیروس، بازیابی اطلاعات دیجیتالی

برای دانلود کامل مقاله از اینجا اقدام کنید. JIST-v0n0p0-fa