پارس هما

گفته می‌شود شبکه سازی از توافق رسمی چندین کتابخانه یا سایر سازمان‌ها جهت مشارکت در یک طرح مشترک یا تبادل اطلاعات، منابع و خدمات در راستای اهداف عملی آنها حاصل می‌گردد و با ایجاد ارتباط میان افراد و همچنین رایانه‌ها مسیرهای دستیابی به اطلاعات را کوتاه تر و سهل‌تر می نماید. شبکه پارس هما بر مبنای همین تعریف به عنوان یک نیروی کمکی برای ارجاع افرادی است که تلاش می‌کنند تا بازیابی و دستیابی به مدارک و اطلاعات در سراسر کشور به راحتی و با هماهنگی انجام پذیرد.
اشتراک منابع یکی از اهداف پایه‌ای در سیستم‌های مدیریت محتوا، بالاخص در سیستم‌های اطلاع‌رسانی است. این عمل قابلیت کار متقابل میان کاربران را بالا برده و با ایجاد زمینه همکاری اطلاعاتی و مشارکت بین کتابخانه‌ها و گروه‌های کتابخانه‌ای، علاوه بر حمایت از زیر ساخت‌های همکاری در تمامی مراکز دارنده نرم افزارهای پارس آذرخش، امکان دسترسی گروهی به یک مجموعه از منابع دیجیتال، اسناد و اطلاعات را فراهم می‌آورد. به این معنی که کاربران می‌توانند در یک فضای گروهی به یادداشت‌ها، نظرات و منابع دیجیتال یکدیگر دسترسی پیدا کنند. مجموعه امکاناتی که در این سامانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، موجب افزایش دانش بین کاربران می‌شوند. سیستم جزئیات دسترسی مشترک و اشتراک اطلاعات و دانش را مشخص و پیاده سازی می‌کند که این امر باعث ارتقای سطح کارایی کاربر و افزایش منابع مفید یک کتابخانه خواهد شد